Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwała nr Nr V/56/05
Rady Gminy
z dnia 26 lipca 2005


w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko

.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr IV/41/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 122, poz. 1739) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      W § 29 dodaje się ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:
„4. Przewodniczący zaprasza na sesję przedstawicieli innych jednostek samorządów z inicjatywy własnej, na wniosek wójta lub komisji Rady.
5. Na zasadach określonych w ust.1 Przewodniczący zaprasza:
1)      pełnomocników komitetów, o których mowa w § 34a, jeżeli przedmiotem obrad ma być projekt uchwały z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców;
2)      przedstawicieli organizacji pozarządowych, jeżeli przedmiotem obrad ma być projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami lub inny dotyczący statutowej działalności organizacji.”
 
2)      § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Wójt, komisje Rady, kluby radnych, a także każdy radny lub 300 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.”
 
3)      Po § 34 dodaje się § 34a o następującym brzmieniu:
„§ 34a. 1. W przypadku inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców projekt uchwały przygotowuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.  O utworzeniu Komitetu zawiadamia się Przewodniczącego Rady.
3. Wobec organów gminy, w imieniu Komitetu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik Komitetu wskazany w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.
4. Zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt organizuje Komitet. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców Gminy musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały. Mieszkaniec Gminy udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały, któremu zostaje udzielone poparcie oraz dane pełnomocnika komitetu.
5. Po zebraniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 - 300 podpisów mieszkańców Gminy popierających projekt, pełnomocnik Komitetu przedkłada projekt uchwały Przewodniczącemu Rady.
6. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia projektu, Przewodniczący Rady kieruje projekt do Wójta celem sprawdzenia rzeczywistej liczby mieszkańców udzielających poparcia, zaopiniowania projektu przez radcę prawnego oraz wskazania źródła pokrycia finansowego działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej.
7. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego i opowiedzeniu się Wójta, co do możliwości źródła pokrycia finansowego, projekt zostaje przekazany przez Wójta do Rady Gminy w celu rozpatrzenia i zaopiniowania przez właściwe komisje Rady. Projekt, którego przedmiot regulacji jest niezgodny z prawem lub nie uzyskał poparcia wymaganej liczby mieszkańców albo nie została zachowana forma zbierania podpisów, o której mowa w ust. 4 nie jest dalej rozpatrywany.
8. Po zakończeniu prac komisji, projekt uchwały rozpatruje Rada Gminy na najbliższej sesji.
9. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców winien zostać rozpatrzony przez Radę nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie będzie możliwe zachowanie trzymiesięcznego terminu, np. w przypadkach wymagających zasięgnięcia opinii ekspertów lub innych organów, Przewodniczący Rady jest obowiązany powiadomić pełnomocnika komitetu o przewidywanym terminie rozpatrzenia projektu.
10. Nie będzie przyjmowany do rozpatrzenia projekt złożony w okresie 3 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Rady.
 
4)      W § 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewodniczący obrad udziela głosu na zasadach - jak dla radnych:
1)      sołtysom w sprawach dotyczących sołectwa;
2)      pełnomocnikom komitetów w sprawach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, jeżeli przedmiotem obrad jest projekt uchwały z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców;
3)      przedstawicielom organizacji pozarządowych, jeżeli przedmiotem obrad jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy lub inny dotyczący statutowej działalności organizacji.”
 
5)  § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, z tym że w sprawie podjęcia uchwał (nad ostateczną wersją uchwał) głosowanie jawne jest imienne i odbywa się poprzez wyczytywanie nazwiska i imienia radnego oraz ustne oświadczenie radnego czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu. Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego również w innych sprawach, np. w sprawie głosowania wniosków i poprawek, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad. Oddane głosy przelicza przewodniczący obrad przy pomocy sekretarza obrad.
3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokóle. Lista z głosowań imiennych stanowi załącznik do protokołu.
 
6) W § 59 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, odbywa się w kolejności: za, przeciw, wstrzymał się.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad oznajmiając jednocześnie o przyjęciu lub odrzuceniu przedmiotu głosowania.”
c) z ust. 5. wykreśla się słowa „nad rozstrzygnięciem danego projektu uchwały”
 
7) Wykreśla się § 62 i § 63.
 
8) W § 64 wprowadza się następujące zmiany:
a)      z ust.5 wykreśla się słowa: „przepisy § 62 Statutu stosuje się odpowiednio”
b)      Dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
„6. Przewodniczący komisji skrutacyjnej:
    1) wyjaśnia zasady głosowania;
    2) wywołuje kolejno radnych do głosowania;
    3) po otwarciu urny i przeliczeniu przez komisję głosów, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez komisję protokołu ogłasza wynik głosowania.”
 
9) Wykreśla się § 66.
 
10) W § 80 dodaje się pkt 4a o następującym brzmieniu:
„4a) listę z wynikami głosowań imiennych;”
 
11) w § 96 dodaje się ust.5 o następującym brzmieniu:
„5. Do trybu pracy komisji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zasad obradowania na sesjach, o ile przepisy nie stanowią inaczej.”
 
12) W § 139, ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu na co najmniej 5 dni przed terminem sesji oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach za pośrednictwem sołtysów lub osób przez nich wskazanych.”
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie  
     W związku z przystąpieniem Gminy Osielsko do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” Rada Gminy Osielsko przyjęła do realizacji zadania:
-         inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców,
-         wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.
W związku z powyższym należało dokonać zmiany Statutu Gminy Osielsko poprzez wprowadzenie procedury inicjatywy uchwałodawczej oraz procedury głosowania imiennego. 
     Określając liczbę mieszkańców posiadających inicjatywę uchwałodawczą uznano, że właściwa w sprawach ważnych dla gminy będzie liczba odpowiadająca liczbie wyborców, którzy udzielają poparcia kandydatowi na Wójta. Przygotowaniem projektu, organizacją zbierania podpisów popierających projekt uchwały ma się zajmować Komitet inicjatywy uchwałodawczej, a Komitet wobec organów gminy ma reprezentować pełnomocnik. Ustalono, że proces rozpatrywania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, o ile projekt nie będzie wymagał opinii ekspertów lub innych organów. W celu zapobieżenia określonym naciskom w okresie przedwyborczym ustalono, że nie będzie przyjmowany do rozpatrzenia projekt złożony w okresie 3 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Rady.
     Uzupełniono też Statut o kwestie zapraszania gości oraz zawiadamiania pełnomocników komitetów inicjatywy uchwałodawczej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w przypadkach, jeżeli przedmiotem obrad sesji mają być projekty uchwał ich dotyczące. Ustalono, że na zasadach, jak dla radnych pełnomocnicy komitetów inicjatywy uchwałodawczej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli zabierać głos na sesjach oraz na komisjach jeżeli przedmiotem obrad będą projekty uchwał ich dotyczące. Zapisy dotyczące udziału w pracach rady gminy organizacji pozarządowych są naturalną konsekwencją uregulowań współpracy z organizacjami pozarządowymi wynikającymi z naszych dotychczasowych rocznych programów współpracy.
     Co, do głosowania imiennego przyjęto zasadę, że sprawie podjęcia uchwał (nad ostateczną wersją uchwał) głosowanie jawne jest imienne i odbywa się poprzez wyczytywanie nazwiska i imienia radnego oraz ustne oświadczenie radnego czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu. W związku z powyższym zmieniono również inne przepisy statutu dotyczące procedury głosowania imiennego dostosowując je do przyjętej zasady.
     W celu zapewnienia podania do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w sołectwach za pośrednictwem sołtysów, biorąc pod uwagę mogące wystąpić przypadku nieobecności sołtysów, uzupełniono § 139 ust.1 kwestię zawiadamiania poprzez osoby wskazane przez sołtysa.
 

Opublikował: Klimek Wiesława (2 sierpnia 2005, 11:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3523

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij